Voorwaarden Groepsreizen

Voorwaarden

Op alle reizen en aanbiedingen op deze website en op de met ons gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande Groepsreizen door Camper4Rent voorwaarden van toepassing.

1. Betaling

A. Aanbetaling: direct na boeking dient 20% van de reissom, vermeerdert met de reserveringskosten.
B. Restantbetaling: het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek bij ons binnen te zijn.
C. Vertrek binnen zes weken: indien de boeking binnen zes weken voor de vertrekdatum gedaan wordt, dient de volledige reissom direct voldaan te worden.

 

2. Annulering door de reiziger

A. Indien een boeking wordt geannuleerd kan Camper4Rent, naast evt. verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • De aanbetaling: bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdatum
 • 60% van de reissom: bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdatum
 • 90% van de reissom: bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdatum
 • De volledige reissom: bij annulering op de vertrekdatum of later.

B. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen:

 • Reizen met als onderdeel cruises, lijndiensten, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 2.
 • Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, autohuur, bezoek aan culturele –of sportevenementen, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden.

3. Klachten en feedback

Iedereen bij Camper4Rent doet zijn uiterste best om uw vakantie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij zijn ons echter bewust dat er tijdens uw reis natuurlijk wat mis kan gaan.
A. Tijdens de reis: Heeft u tijdens uw verblijf vragen en/of opmerkingen? Maak deze dan direct kenbaar reisleider. In de meeste gevallen kunnen zij u direct van dienst zijn.

Wordt er geen passende oplossing aangedragen, neem dan contact op met ons:

 • Tijdens kantooruren, ma-vr tussen 08.30 -17.00 uur: 0039-3453549749
 • Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op een speciaal noodnummer. Dit nummer heeft u ontvangen bij uw reisbescheiden.

B. Na de reis: Het is absoluut niet prettig als uw vakantie niet geheel naar wens is verlopen. Dit trekken wij ons zeker aan. Om het voor u op een prettige wijze op te lossen, is het zaak uw opmerking(en) en misschien wel negatieve ervaringen zo snel mogelijk na thuiskomst (uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van uw vakantie) op papier te zetten en (indien van toepassing met foto’s) per post of e-mail naar ons op te sturen. Wij nemen uw klacht in behandeling en komen hier binnen één maand op terug.

Belangrijk om te weten:

 • Mondelinge klachten en/of opmerkingen kunnen wij niet als officiële klacht in behandeling nemen.
 • Een klacht die ter plaatse niet is gemeld, kunnen wij niet in behandeling nemen.
 • Een klacht die ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, maar niet bij ons kantoor is gemeld – waardoor wij als organisatie geen mogelijkheid hebben gehad een oplossing aan te dragen – kunnen wij niet in behandeling nemen.

Camper4Rent aan de voorwaarden zoals deze verwoord worden in artikel 12 van de ANVR Reisvoorwaarden. 

Artikel 12 Klachten (procedure) Tijdens de reis 12.1. Onverminderd artikel 7 meld je onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je – in deze volgorde – melden bij: 1. De betrokken dienstverlener; 2. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is; 3. De organisator. 12.2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland. 12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de organisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage). 12.4. De organisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 12.5. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen. Na de reis 12.6. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voeg je die daarbij. 12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na jouw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor indienen. 12.8. Als je de klacht niet tijdig indient, kan de organisator besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft. 12.9. De organisator geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.
ANVR Klachten procedure